Jubileusz

Mamy wspólne korzenie od 650 lat

Jubileuszowa uroczystość 24 października 2014r. rozpoczęła się o godz. 9.30 odsłonięciem na frontonie kamienicy przy ul. św. Anny 5 tablicy pamiątkowej Edmunda Klemensiewicza, zasłużonego absolwenta UJ. Ten społecznik, ceniony notariusz, powstaniec 1863r., Sybirak, dom ten ofiarował na siedzibę Towarzystwa Szkoły Ludowej. Fundatorami tablicy byli: Urząd Miasta oraz Izba Notarialna w Krakowie. Pod tablicą członkowie Stowarzyszenia złożyli wiązankę kwiatów. Obecność władz miasta, Uniwersytetu, pocztów sztandarowych, członków  Bractwa Kurkowego w tradycyjnych strojach i Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w historycznych mundurach podkreśliła uroczysty charakter chwili. Przybyli również przedstawiciele Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, bo właśnie w tym solnym grodzie urodził się Edmund Klemensiewicz. 

   O godz.11 w Sali Obrad Urzędu Miasta rozpoczęła się Konferencja Naukowa, poświęcona absolwentom UJ. Dawny Pałac Wielopolskich jak zwykle przywitał gości rzeźbami na zabytkowym portalu wejściowym, symbolizującymi Pracę i Godność (Labor et Dignitas), czyli wartości tak współgrające z uroczystością. 

   Zebranych serdecznie powitała Prezes SAUJ, prof. dr hab. Urszula Marta Doleżal. Poinformowała również o nadesłanych na adres Stowarzyszenia listach gratulacyjnych oraz przekazaniu przez Związek Absolwentów AGH dwu książkowych publikacji dra Alfreda Tomanka, Sybiraka, które zawierają niepowtarzalną dokumentację traumatycznych warunków, zgotowanych Polakom przez losy wojny, wspaniałej postawy lekarza. Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół ofiarowało pamiątkowe zdjęcie   krakowskiej  grupy z 1910 r. Prezes SAUJ zwróciła uwagę na szczególne, symboliczne znaczenie gestu ofiarodawców: wspaniałą więź międzypokoleniową absolwentów UJ, a szerzej - absolwentów krakowskich uczelni.   

   Wystąpienia rozpoczął prof. dr hab. Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa, który podkreślił, że początek ideologii SAUJ łączy się z działalnością patriotyczną, społeczną oraz naukową absolwentów UJ, zasłużonych dla Krakowa na przełomie XIX i XX wieku. Prof. dr hab. Marta Jolanta Flis rozważała rolę SAUJ w strategii rozwoju uczelni. Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta, Stanisław Dziedzic, omawiał zasługi absolwentów UJ dla kultury i dziedzictwa narodowego Krakowa. Dyrektor Muzeum Historycznego, Michał  Niezabitowski, skupił się na działalności  absolwentów UJ na rzecz polskiego muzealnictwa. Przewodniczący Sejmiku Woj. Małopolskiego, Kazimierz Barczyk, rozwijał temat: Absolwenci UJ w rozwoju  struktur samorządowych województwa. Prof. dr hab. Feliks Kiryk omówił rolę absolwentów UJ w powstaniu i działalności Uniwersytetu Pedagogicznego. 

   Po przerwie w obradach, przeznaczonej na poczęstunek, o godz. 14 rozpoczęła się dyskusja. 

Tematyka wypowiedzi przedstawicieli wyższych uczelni oraz członków SAUJ wiązała się z problemami: absolwenci krakowskich uczelni jedną społecznością w kształtowaniu rozwoju i wizerunku Krakowa oraz kraju w XXI w. Strategia rozwoju stowarzyszeń wychowanków krakowskich uczelni w nawiązaniu   do wytycznych Kongresu Kultury Akademickiej UJ. 

Przyświecało im motto: „W jedności siła, mamy wspólne korzenie od 650 lat" 

 

                                                                                    Felicja Wieczorek

 

 

 

Program Roku Jubileuszowego Stowarzyszenia Absolwentów UJ

STYCZEŃ 2014

Opłatek na Wawelu. Spotkanie koleżeńskie z udziałem władz UJ, miasta Krakowa, przedstawicielami Kolegiaty św. Anny.

 

CZERWIEC 4, 2014

„Tam, gdzie się wszystko zaczęło…"

Pielgrzymka SAUJ do Wadowic z okazji kanonizacji Najświetniejszego Absolwenta Uniwersytetu Jagiellońskiego,

650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego i 50-lecia Stowarzyszenia Absolwentów UJ.

 

Program: - 4 czerwca 2014 r. (środa)

800  - zbiórka przy ul. Ogrodowej i przejazd busem do Wadowic

1000  - spotkanie z Panią Burmistrz Wadowic Ewą Filipiak

1200 – Msza Święta w intencji zmarłych i żyjących absolwentów UJ

1345 – zwiedzanie Domu- Muzeum św. Jana Pawła II

Ok.1600 – zwiedzanie Klasztoru OO. Karmelitów (dla wytrwałych)

1800 – przewidywany powrót do Krakowa

 

Koszt wyjazdu ok. 30 zł (przejazdy, bilet do Muzeum)

Zgłoszenia telefoniczne (605 618 400)  lub osobiste  (czwartki 15-18 w siedzibie SAUJ przy ul. Grodzkiej 53) do 3.06.br.

 

CZERWIEC 21, 2014

Zjazd absolwentów UJ

Program:

900-  1100   rejestracja uczestników w hallu Collegium Novum,

1000- 1100  msza św. w intencji Absolwentów i ich Nauczycieli w Kolegiacie

               św.  Anny,

1100-1200  jubileuszowa herbatka na dziedzińcu Collegium Maius,

1230-15  - uroczyste otwarcie obchodów Jubileuszu auli Collegium Novum,

               -wystąpienie władz Uniwersytetu i zaproszonych gości ,

               -wręczenie odznaczeń i wyróżnień,

               -wykład jubileuszowy prof. Franciszka Ziejki            

„Trzy tegoroczne wielkie  jubileusze w Krakowie i jeden mniejszy"

                -program artystyczny

 

15 30-1700  obiad w Domu Polonii- Rynek główny 14

17 30-…   spotkanie towarzyskie, zwiedzanie okolicznościowej wystawy w

               Klubie SAUJ przy ul. Grodzkiej 53, program artystyczny


Wpłatę na tę imprezę w wysokości 100zł mozna wysyłać do końca maja b.r.
na nasze konto: 82 1020 2892 0000 5902 0137 3125.

WRZESIEŃ 2014

Szlakiem Macieja z Miechowa, profesora i dobroczyńcy UJ. Wyprawa do Miechowa w ramach dorocznych obchodów święta Miechowa

PAŹDZIERNIK 19, 2014

Szlakiem św. Jana z Kęt, profesora UJ. Pielgrzymka do Kęt

PAŹDZIERNIK 24, 2014

Zakończenie obchodów Jubileuszu SAUJ

 

U progu Jubileuszu 50-lecia SAUJ

Dokument fundacyjny kazimierzowskiego Studium Generale, reaktywowanego przez królewską parę Jadwigę i Władysława Jagiełłę, którzy Akademii Krakowskiej nadali strukturę pełnego Uniwersytetu, doczekał się w roku 1964 Jubileuszu 600-lecia.
 
W gronie licznie zebranych w Krakowie przedstawicieli krajowych i światowych środowisk uniwersyteckich stał się czynnikiem inspirującym do tworzenia nowych, instytucjonalnych form zintegrowanych z Uczelnią.
 
24 lutego 1964 roku 10-cio osobowa grupa członków-założycieli opracowała Statut i Regulamin Walnego Zgromadzenia, na którym 47 absolwentów wybrało po raz pierwszy Zarząd Główny SAUJ powołując na Prezesa kol. Andrzeja Górbiela (pełnił tę funkcję aż do 1983 roku).
 
W myśl założeń, rola i znaczenie Stowarzyszenia polega na łączeniu w jedną wspólnotę absolwentów różnych roczników i dyscyplin naukowych wykładanych na Uniwersytecie. Stowarzyszenie poprzez różne formy aktywności realizowało ambitne plany rozszerzania i pogłębiania współpracy sięgając nie tylko poza granice Krakowa, ale często poza granice Polski, wszędzie tam gdzie żyją i pracują Absolwenci UJ. Celem tych działań było i jest podtrzymanie więzi Absolwentów z macierzystą Uczelnią przez wszystkie okresy życia.
 
Różne niekorzystne wydarzenia w Polsce, np. stan wojenny, spowodowały znaczne obniżenie aktywności, a nawet likwidację niektórych form współdziałania, ale SAUJ trwa nadal i aktualnie Zarząd Główny podejmuje szereg inicjatyw, które mają na celu pobudzić działalność - patrz zamierzenia i propozycje programowe SAUJ.
 
Każdy miesiąc staramy się wypełnić różnymi propozycjami: wykłady i odczyty o bardzo zróżnicowanej tematyce, zebrania i wieczory koleżeńskie, konwersacje językowe, wycieczki, uczestnictwo w życiu naukowym, kulturalnym i artystycznym Krakowa i województwa małopolskiego, w obchodach ważnych rocznic i wszystkich uroczystościach organizowanych przez UJ. Współpracujemy też z innymi Towarzystwami naukowymi, zawodowymi itp. Szczególne znaczenie w zacieśnianiu więzi pomiędzy Absolwentami ma Spotkanie Opłatkowe na Wawelu na początku stycznia - spotykamy się wtedy z władzami UJ, duchowieństwem Archidiecezji Krakowskiej, władzami Miasta i Regonu Małopolski - wszędzie są nasi Absolwenci.
 
W roku 2014 będziemy obchodzić okrągły Jubileusz 50-lecia SAUJ. Zarząd Główny zwraca się z gorącą prośbą do wszystkich Członków o aktywne
włączenie się w tworzenie programu dla uczczenia tej ważnej rocznicy. Prosimy o zgłaszanie swoich inicjatyw wraz z podaniem form ich realizacji i z uwzględnieniem kosztów oraz możliwością ich pokrycia (ważne!).
 
Bardzo pragniemy aby Jubileusz stał się nowym bodźcem dla Towarzystwa, tak jak kiedyś planowali jego Założyciele, żeby przybywało Członków z grona dotąd niezrzeszonych. Pamiętajmy, że lata studiów to lata naszej młodości, kształtowania osobowości, nawiązywania przyjaźni i chętnie do nich powracamy nie tylko w chwilach radości jak i w chwilach trudności życiowych. Dlatego pielęgnujmy te ważne przyjacielskie relacje z czasów młodości, deklarujmy naszą przynależność do wielkiej rodziny Absolwentów, zapisujmy się do SAUJ, a szczególną okazją może być Jubileusz 50-lecia. Zapraszamy serdecznie do wszelkich form uczestnictwa!
 
Bibliografia: J. A. Gierowski: "Wychowankowie wracają do Alma Mater" Alma Mater 2000
 
Prof. dr hab. Marta Urszula Doleżal
24 stycznia 2012

Komitet Honorowy Obchodów Jubileuszu 50-lecia Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

JE Stanisław Kardynał Dziwisz

Arcybiskup Metropolita Krakowski

 

JE Franciszek  Kardynał Macharski

 

JM  Prof. dr hab. n. med. Wojciech Nowak

 

Prof. dr hab. Andrzej Mania

Prorektor ds. Dydaktyki

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 

Prof. dr hab. Jacek Majchrowski

Prezydent Miasta Krakowa

 

Prof. dr hab. Andrzej Białas

Prezes Polskiej Akademii Umiejętności

 

Prof. dr hab. Jan Ostrowski

Dyrektor Królewskiego Zamku na Wawelu